Regulamin Flexy Friday Studio - Szkoły Pole Dance w Poznaniu.

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w zajęciach sportowych studia Flexy Friday, zlokalizowanego w Poznaniu, 60-535, przy ulicy Polnej 9/2a,
którego właścicielem jest Flexy Friday Dorota Paduszyńska (NIP 7792514065) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, przy ulicy Polnej 9/2a.

1. W studiu Flexy Friday odbywają się zajęcia sportowe i taneczne oparte o konkretną technikę.

2. Zapisanie się na zajęcia jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

3. Kursant zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach drogą mailową ([email protected]), na Facebooku Flexy Friday Studio lub telefonicznie (506190542).

4. Karnet jest imienny i terminowy, a jego cena zależy od ilości wybranych wejść.

5. Karnet jest ważny przez 28 dni od daty wykorzystania pierwszego wejścia.

6. W przypadku, gdy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo do ich odrobienia w każdej innej grupie, w której będzie wolne miejsce,
na poziomie adekwatnym do swojego. Należy zmieścić się w terminie ważności karnetu. Warunkiem takiej sytuacji jest poinformowanie studia o planowanej
nieobecności minimum 24 h przed danym treningiem.

7. Uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz miejsca w grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako deklaracja obecności.

8. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie kursanci, którzy posiadają ważny, opłacony karnet.

9. Karnet należy opłacić z góry – w przypadku przedłużania karnetu, należy płatność uregulować na ostatnich zajęciach poprzedniego karnetu.

10.Kursant przychodząc na zajęcia, zobowiązany jest do zgłoszenia w recepcji w celu weryfikacji karnetu.

11.Studio zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub studia.

12. Studio ma prawo nie wpuścić na zajęcia osoby, która nie posiada ważnego (opłaconego) karnetu na owe zajęcia.

13. Studio informuje, że dokona wszelkich starań w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zaleca się, aby nie pozostawiać
wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych przedmiotów. Uczestnik deklaruje, że nie będzie
rościł prawa do odszkodowania w przypadku, gdy pozostawione bez nadzoru rzeczy zostaną uszkodzone lub zaginą, gdy nie dochował staranności
w celu zabezpieczenia ich.

14. Studio informuje, że dokona wszelkich starań w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje,
że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadość uczynienia w przypadkach doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, doznanych
w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.

15. Strojem obowiązującym na zajęcia jest strój sportowy, niekrępujący ruchów i nieodsłaniający części intymnych.

16. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię, która może powodować uszkodzenia sprzętu oraz ciała.

17. Kursant zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy oraz zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

18. Na terenie studia należy zachować kulturę osobistą i czystość.

19. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia studia. Uczestnik zajęć, który spowodował szkodę w mieniu studia, zobowiązany jest
do do jej naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie, odpowiadają ich opiekunowie prawni.

20. Pionowe drążki można czyścić tylko i wyłącznie preparatem do tego przeznaczonym, wskazanym przez instruktora.

21. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie lub zakręcanie rurek bez zgody instruktora.

22. W przypadkach zajęć z użyciem drążka pionowego, nie zaleca się stosowania tłustych balsamów, które mogłyby spowodować ześlizgnięcie się z drążka.

23. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z zajęć tylko za zgodą opiekuna prawnego.

24. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.

25. Instruktor zobowiązuje się do rozpoczynania i kończenia treningu zgodnie z grafikiem.

26. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności
do wykonywania ćwiczeń, kursant powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej lub fizjoterapeutycznej przed przystąpieniem do zajęć.

27. Podczas zajęć kursant zobowiązany jest do informowania instruktora o złym samopoczuciu, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach,
które zagrażają zdrowiu jego i innych.

28. W celu stworzenia nowej grupy, muszą zapisać się do niej minimum 3 osoby. Aby zajęcia się rozpoczęły.

29. W przypadku, gdy liczba kursantów osiągnie maksimum tj. 6 osób – lista zapisów zostaje zamknięta. Wówczas można zapisać się na listę rezerwową.
Gdy zwolni się miejsce, uczestnik z listy rezerwowej zostanie o tym poinformowany.

30. Studio zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku, gdy liczba kursantów spadnie poniżej 3 osób. Zmiany będą konsultowane z uczestnikami tych grup.

31. W przypadkach losowych, gdy określony wcześniej instruktor, nie będzie mógł poprowadzić swoich zajęć, zostanie wyznaczone zastępstwo na te zajęcia.

32. Studio zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w cenniku i zobowiązuje się umieścić taką informację z minimum 1-tygodniowym wyprzedzeniem
na stronie internetowej w zakładce „cennik”.

33. Studio może wykonywać fotorelacje oraz wideorelacje na potrzeby promocji i reklamy. W takich przypadkach kursant wyraża zgodę na wykorzystanie
swojego wizerunku podczas publikacji.

34. Osoby pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających będą wypraszane ze studia. Przy próbie stawiania oporu, studio ma prawo wezwać policję.

35. Teren Flexy Friday Studio jest terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani miejscem ogólnodostępnym. Na terenie studia znajdować się mogą
tylko określone osoby w określonych godzinach i spełniające kryteria tego regulaminu.

36. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją uczestnicy powinni zgłaszać listownie do siedziby Flexy Friday Dorota Paduszyńska,
wraz z opisem i uzasadnieniem, nie później niż 7 dni od zaistniałej podstawy reklamacji.

37. W sprawach nieobjętych w regulaminie, decyzja należy do Flexy Friday.